Общи условия

Общи условия за организирано пътуване

 1. Записване за пътуване
  1.1. Записване е възможно по интернет, на сайта или след обаждане на посочените телефони и/или e-mail.
 2. Цени и плащане
  2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
  2.2.Когато цената на туристическата услуга е обявена във валута различна от български лев, преизчисленията се извършват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.
  2.3. Плащането се извършва в лева по банков път на сметката на фирмата.

  Банкова сметка на “ДЖИ ТИ КАРИ” ЕООД:
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
  гр. София,
  IBAN: BG45 UNCR 7000 1521 2216 45,
  BIC: UNCRBGSF

  2.4. Предварително плащане: Ако не е изрично договорено друго, размерът на предварителното плащане е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита до края на деня ( до 24 часа след ) на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
  2.5. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от фирмата в рамките на 48 часа. При желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се организира и резервира преспиване, ФИРМАТА може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме вариантите за настаняване, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро за преспиването.
  2.6. Окончателно плащане: до 24 часа преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
  2.7. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
  2.7.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
  2.8. ДжиТи Кари поема задължението да предостави на потребителя в пълен размер заплатените от него услуги.
  2.9.ДжиТи Кари се задължава да предостави точна информация за предлагания продукт, маршрут, километри (според Google Maps), ориентировъчно времетраене на обиколката разяснения относно броя и местата на почивките, като те не са фиксирани и Винаги се съобразяват с желанието на Потребителя
  2.10. В случай, че потребителят има специфични изисквания за допълнителни услуги, извън програмата по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ДжиТи Кари ще направи всичко възможно да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им.

 3. Права и задължения на страните
  3.1. Фирмата се задължава:
  3.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, необходимото внимание и уважение, към Потребителя;
  3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя за времето което ще бъде превозен с съответния транспорт от едно място на друго – застраховка на местата в превозното средство срещу нанесени щети на Потребителя от трети лица по време на пътуването (евентуално ПТП).
  3.2. Фирмата има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
  3.4. Потребителят се задължава:
  3.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /Задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България;
  3.4.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител);
  3.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на предлаганите услуги;
  3.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува;
  3.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
  3.5. Потребителят има право в срок от 10 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
  3.6.Потребителят е длъжен да пази чисто и приятно за пътуване превозното средство, като се съобразява с изискванията и желанията на всички останали пасажери.
 4. Отговорност на Страните
  4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на фирмата на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
  4.2. Фирмата си запазва правото да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. В този случай фирмата връща на Потребителя всички платени суми в срок до 3 дни след уведомлението.
  4.3. Фирмата не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от нея, а именно:
  а) Не подходящи метеорологични условия;
  б) Предизвикани от прекалено количество валежи свлачища и затворени пътища заради които се налага да се ползват обходни маршрути
  в) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
  г) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Фирмата и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
  д) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
  4.4. Ако Фирмата направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора. В тези случаи Фирмата не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
  4.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Фирмата удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
  4.5.1. при пътуване в чужбина:
  а) до 30 дни преди датата на пътуване – безплатно;
  б) от 21-29 дни преди датата на пътуване – в рамките на депозита;
  в) от 11-20 дни преди датата на пътуване – 50% от общата стойност на пътуването;
  г) от 10 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването.
  4.5.2. при пътуване в страната:
  а) до 10 дни преди датата на пътуването – безплатно
  б) от 9-2 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
  в) в деня на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.
 5. Спорове и рекламации.
  5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
  5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор. Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Фирмата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
  5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Фирмата в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Фирмата. Фирмата уведомява Потребителя за своя отговор до 15 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
  5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.
 6. Редът за изменение и прекратяване на Договора.
  6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
  6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 

Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването. Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Ако сте неудовлетворени от резервирани с нас туристически продукти, моля изпратете ни писмо оттук.

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване и е валиден до крайната дата на ползване на услугата.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗРИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:”с подписа си по-долу удостоверявам, че съм запознат и приемам настоящите общи условия, подписан от Джи Ти Кари екземпляр от които ми е предоставен при подписване на настоящото”.

TWITTER:


Follow us